Privacybeleid

Dit is de privacyverklaring van Praktijk voor Rouwbegeleiding, gevestigd te Voorburg. Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van onze cliënten, potentiële cliënten en andere personen die onze website bezoeken of contact met ons hebben.

In deze privacyverklaring kan je informatie vinden over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Als je na het lezen van deze privacyverklaring nog vragen heeft over de wijze waarop wij omgaan met persoonsgegevens, als je gebruik wilt maken van de in deze privacyverklaring genoemde rechten op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”), of andere wet- en regelgeving over persoonsgegevens, of als je een klacht wilt indienen over het gebruik van je persoonsgegevens kan je contact met ons opnemen via e-mail: info@praktijkvoorrouwbegeleiding.nl. Als je niet tevreden bent over de afhandeling van je klacht of als je de klacht liever niet bij ons indient, kan je deze ook indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Praktijk voor Rouwbegeleiding is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens en zal daarbij de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten en uiteraard de regels die voortvloeien uit de AVG naleven.

 

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Hulpverleningsdossier
Indien je een opdracht aan Praktijk voor Rouwbegeleiding verstrekt, verwerkt Praktijk voor Rouwbegeleiding persoonsgegevens die je aan Praktijk voor Rouwbegeleiding verstrekt. Dit zijn in ieder geval jouw contactgegevens zoals jouw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer. Verder gaat het om persoonsgegevens die relevant zijn voor het dossier. Afhankelijk van de hulpvraag kan het daarbij ook gaan om gevoelige en/of bijzondere persoonsgegevens.

Facturering
Indien je een opdracht aan ons verstrekt, verwerken wij ook gegevens die nodig zijn voor het sturen van facturen en verwerken van betalingen voor de diensten die Praktijk voor Rouwbegeleiding verricht. Naast jouw contactgegevens gaat het om jouw bankrekeningnummer en eventuele andere betalingsgegevens.

Contact
Indien je contact met ons opneemt via het contactformulier op de website , per e-mail of via de telefoon verwerken wij de gegevens die je verstrekt. Het gaat dan om de contactgegevens die je aan ons verstrekt (naam, e-mailadres, telefoonnummer) en de reden waarom je contact met ons zoekt (bijvoorbeeld omdat je een vraag hebt).

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Praktijk voor Rouwbegeleiding verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van je:

gegevens van personen jonger dan 16 jaar

burgerservicenummer (BSN)

 

Voor welke doeleinden en op welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens?

Hulpverleningsdossier
Praktijk voor Rouwbegeleiding gebruikt de persoonsgegevens die je hebt verstrekt in het kader van een hulpverleningsopdracht om het hulpverleningsdossier te behandelen. Omdat het kan zijn dat er gevoelige en/of bijzondere persoonsgegevens verwerkt worden tijdens het traject (en dit van tevoren niet altijd duidelijk is), vragen wij je om toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken. Je geeft deze toestemming door de aan te melden bij Praktijk voor Rouwbegeleiding. Als je deze toestemming niet geeft kan je helaas geen gebruik maken van de diensten van Praktijk voor Rouwbegeleiding, omdat Praktijk voor Rouwbegeleiding de diensten niet kan uitvoeren zonder persoonsgegevens te verwerken die relevant zijn voor het dossier.

Je hebt het recht om jouw toestemming weer in te trekken. Praktijk voor Rouwbegeleiding mag dan geen gegevens meer van je verwerken. Praktijk voor Rouwbegeleiding kan vanaf het moment van intrekking van de toestemming geen diensten meer voor je verrichten, en zal het hulpverleningsdossier dan onmiddellijk moeten sluiten.

Facturering
De betalingsgegevens die je heeft verstrekt, gebruiken wij om werkzaamheden te factureren. Deze verwerking is noodzakelijk om de overeenkomst die je met ons sluit uit te voeren.

Contact
De contactgegevens die je aan ons verstrekt gebruiken wij om contact met je op te nemen indien nodig, bijvoorbeeld om een vraag te beantwoorden. Wij verwerken deze persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is voor de behartiging van ons gerechtvaardigd belang, namelijk het belang van het kunnen uitoefenen van onze werkzaamheden en het verkrijgen van nieuwe opdrachten.

 

Hoe lang bewaren wij jouw persoonsgegevens?

Hulpverleningsdossier
Praktijk voor Rouwbegeleiding bewaart de persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. Een dossier wordt op grond van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) 20 jaar bewaard. De bewaartermijn loopt vanaf de laatste aanpassing van het dossier.

Administratie
Wij bewaren onze administratie, waaronder de facturen en andere bescheiden waarop de persoonsgegevens van partijen vermeld zijn, gedurende een periode van zeven jaar na afloop van het boekjaar om te kunnen voldoen aan de fiscale bewaarplicht.

Overige contactgegevens
Wij bewaren overige contactgegevens gedurende één jaar na het laatste contact, tenzij je eerder een verzoek bij ons indient om deze te verwijderen.

Met wie delen wij jouw gegevens?
Jouw gegevens worden opgeslagen in een digitaal dossier en kunnen voorkomen in e-mails die Praktijk voor Rouwbegeleiding verstuurt of ontvangt, en worden daarmee opgeslagen (en dus verwerkt) door onze ICT provider.

Wij verstrekken jouw gegevens verder niet aan derden, tenzij wij op grond van geldende wet- en regelgeving verplicht worden bepaalde gegevens te verstrekken, bijvoorbeeld aan de politie in het kader van een opsporingsonderzoek.

Hoe worden jouw gegevens beveiligd?
Wij hebben passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen getroffen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik en ongeoorloofde toegang door derden.

 

Wat zijn jouw rechten?

Je hebt de volgende rechten:
Het recht op inzage in jouw persoonsgegevens en het ontvangen van een kopie daarvan.

Het recht op rectificatie van jouw persoonsgegevens indien deze niet juist of onvolledig zijn.

Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking en/of – in bepaalde gevallen – het recht op beperking van de verwerking van jouw persoonsgegevens.

In bepaalde gevallen: het recht om jouw persoonsgegevens te laten wissen (‘recht op vergetelheid’).

Het recht om jouw persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm te verkrijgen en die gegevens aan een ander over te dragen.

Voor meer informatie over deze rechten en wanneer je die kan uitoefenen: zie artikelen 15 tot en met 20 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Je kan jouw rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via het aan het begin van de privacyverklaring genoemde e-mailadres of telefoonnummer.

Wijzigingen
Er kan soms iets veranderen in de persoonsgegevens die wij verwerken of de toepasselijke regelgeving. In dat geval kunnen wij deze privacyverklaring aanpassen. Bij ingrijpende wijzigingen zullen wij een melding op de website plaatsen.