Algemene Voorwaarden van Praktijk voor Rouwbegeleiding

(KvK nummer 70945616)

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht die aan Praktijk voor Rouwbegeleiding wordt gegeven. Toepasselijkheid van de voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitgesloten. Deze algemene voorwaarden maken deel uit van alle offertes en opdrachten van dienstverlening welke door Praktijk voor Rouwbegeleiding zijn uitgebracht cq aanvaard.

Praktijk voor Rouwbegeleiding werkt volgens de Ethische waarden en Beroepscode van de NFG en de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. 

Voor minderjarige cliënten tot 16 jaar geldt dat, indien van toepassing, beide gezaghebbende ouders akkoord moeten gaan met de behandeling. De ondertekenende of opdracht gevende gezaghebbende ouder draagt er zorg voor dat de andere gezaghebbende ouder wordt geïnformeerd over de behandeling en hier zijn/haar toestemming voor geeft. Formeel speelt de toestemming van een kind tot 12 geen rol, maar Praktijk voor Rouwbegeleiding zal het kind zoveel mogelijk bij de beslissing betrekken. Vanaf 12 jaar moet naast de ouders ook het kind zelf toestemming geven voor de behandeling. Vanaf 16 jaar mogen kinderen zelf beslissingen nemen over hun behandeling. Zij hebben dezelfde rechten als volwassenen. Toestemming van beide ouders is niet meer nodig.

Voor kindgesprekken rondom scheiding geldt: Om kinderen de mogelijkheid te geven om hun verhaal bij de therapeut kwijt te kunnen is het belangrijk dat de therapeut een neutrale en veilige partij voor hen is. In principe is er daarom geen individueel contact met ouders. Het is wel belangrijk dat ouders op de hoogte blijven van het begeleidingsproces. Over de betrokkenheid van ouders worden afspraken gemaakt. Wanneer het noodzakelijk is om een e-mail te sturen dient de andere ouder in CC meegenomen te worden. Wanneer de therapeut een e-mail ontvangt zonder dat de andere ouder als CC meegenomen is, zal deze email niet in behandeling worden genomen.

Opdrachtgever is aan Praktijk voor Rouwbegeleiding voor de dienstverlening een honorarium verschuldigd, gebaseerd op uurtarief, kosten en BTW (indien van toepassing), tenzij anders overeengekomen.

In beginsel wordt maandelijks gedeclareerd. De betalingstermijn is 10 dagen te rekenen vanaf de datum van de declaratie. Bij gebreke van tijdige betaling is Praktijk voor Rouwbegeleiding gerechtigd de uitvoering van de opdracht te staken en de wettelijke handelsrente, alsmede de integrale buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Het tot dan toe verschuldigd honorarium wordt terstond opeisbaar. De buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld aan de hand van de staffelmethode, in welk geval Praktijk voor Rouwbegeleiding gerechtigd is deze hogere bedragen in rekening te brengen.

Praktijk voor Rouwbegeleiding gaat op een zorgvuldige wijze met de verwerking van persoonsgegevens om, zoals weergegeven in de privacyverklaring (gepubliceerd op de website).

Zowel de opdrachtgever als Praktijk voor Rouwbegeleiding is bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen zonder dat er schadeplichtigheid ontstaat. Praktijk voor Rouwbegeleiding heeft alsdan recht op betaling van de tot dan toe verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten.

Een vordering tot schadevergoeding op Praktijk voor Rouwbegeleiding vervalt indien deze niet binnen één jaar nadat de schade is ontdekt of redelijkerwijs ontdekt had kunnen worden bij de bevoegde rechter aanhangig is gemaakt. Voor zover een vervaltermijn niet mogelijk is, geldt een verkorte verjaringstermijn van één jaar.

Op de rechtsverhouding tussen Praktijk voor Rouwbegeleiding en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Wanneer een geschil, verband houdende met (een tekortkoming in) de uitvoering van deze overeenkomst niet door middel van overleg tussen partijen kan worden geregeld, zullen partijen, alvorens zich tot de bevoegde rechter te wenden, zich inspannen het geschil gezamenlijk op te lossen via de klachtenregeling. Praktijk voor Rouwbegeleiding is aangesloten bij de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg en daarom gehouden aan de Wkkgz. Binnen deze wet is vastgelegd dat hulpverleners een klachtenfunctionaris moeten aanstellen en zijn aangesloten bij een door de overheid erkende geschillencommissie. Meer informatie hierover is te lezen via deze link  Indien het niet mogelijk is een geschil via de klachtenregeling op te lossen, dan is uitsluitend de rechter bevoegd.